Pohyby zubov 


EXTRÚZIA

vysúvanie zuba 

INTRÚZIA

zatlačovanie zuba

SKLON KORUNKY

 naklonenie korunky zuba bez toho, aby sa pohyboval vrchol koreňa

SKLON KOREŇA

naklonenie koreňa zuba bez toho, aby sa posunul vrchol korunky

ROTÁCIA

otáčanie zuba okolo jeho dlhej osi

LINEÁRNY POHYB

posun zuba pozdĺž okluzálnej roviny bez zmeny orientácie dlhej osi 

TORZIA

posun zuba bukolingválne okolo stredového bodu

DISTALIZÁCIA

posun zubov pozdĺž okluzálnej roviny smerom od stredovej čiary

MEZIALIZÁCIA

posun zubov pozdĺž okluzálnej roviny smerom k stredovej čiare

PROKLINÁCIA

labiálny sklon koruniek predných zubov


EXPANZIA

posun zadných zubov smerom von od stredovej čiary

LINGVÁLNY POHYB

posun zubov smerom k jazykovej strane oblúka